Financiële bijdrage

Voor het in stand houden van Hospice Eesinge is uw financiële bijdrage onmisbaar. Uw financiële bijdrage helpt ons de exploitatie sluitend te maken. Daarnaast worden bijdragen gebruikt voor de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen in het gebouw waarvoor niet op andere wijze financiering kan worden gevonden. Ook voor extra activiteiten zijn wij volledig aangewezen op giften en donaties van particulieren en organisaties die zich verbonden voelen met het doel van het Hospice: een ‘bijna-thuis-huis’ voor onze gasten. Kortom: uw bijdrage is een steun in de rug voor mensen in hun laatste levensfase.

Voor uw bijdrage aan de instandhouding van Hospice Eesinge ontvangt u

  • Allereerst de oprechte dank van de gasten die verblijven in Hospice Eesinge.
  • Onze garantie dat elke door u gedoneerde euro direct en voor 100% op een zorgvuldige wijze wordt besteed aan Hospice Eesinge.

U kunt op vele manieren bijdragen aan de instandhouding van Hospice Eesinge.

Schenking / legaat

Wanneer u eenmalig of periodiek een groter bedrag aan Hospice Eesinge wilt bijdragen, kan dat ook in de vorm van een schenking of legaat. Onder een schenking verstaan wij een schriftelijk vastgelegde eenmalige of periodieke bijdrage. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een brief, een onderhandse overeenkomst of een notariële akte. Wanneer u een schenking overweegt kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting Vrienden Hospice Eesinge. 
Als u minimaal vijf jaar een schenking doet van tenminste € 250,- per jaar of een eenmalige bijdrage van minimaal € 1.000,- dan verzorgt de Stichting  Vrienden Hospice Eesinge Meppel de vereiste akte.

Onder een legaat verstaan wij een bijdrage aan Hospice Eesinge uit de nalatenschap van een overleden persoon. Wie een testament opmaakt, kan daarin een legaat – feitelijk een schenking na het overlijden – opnemen. Een legaat wordt gedaan aan een begunstigde, bijvoorbeeld de Stichting Vrienden Hospice Eesinge of Stichting Hospice Eesinge. De erfgenamen zijn verplicht het legaat uit te betalen. Een testament moet u via een notaris laten maken.

Wat kan worden gelegateerd?
Alle soorten vermogensbestanddelen (onroerende zaken, roerende zaken en geldbedragen) kunnen in beginsel worden gelegateerd. Maar voor het hospice geniet vanuit praktische overwegingen een geldbedrag de voorkeur. Omdat de Stichting Vrienden Hospice Eesinge en Stichting Hospice Eesinge bij de Belastingdienst zijn geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn legaten aan deze stichtingen vrijgesteld van erfbelasting. Voorwaarde voor deze belastingvrijstelling is dat aan het legaat geen opdracht is verbonden.
Voor meer informatie over de mogelijkheden om Hospice Eesinge in uw nalatenschap op te nemen kunt u contact opnemen met uw notaris.

Sponsoring

We brengen het hospice continue onder de aandacht van bedrijven. Ook in de toekomst blijven financiële bijdragen hard nodig om het hospice in stand te houden. Voor bedrijven en organisaties bieden wij de mogelijkheid om het hospice te sponsoren. Als sponsor wordt uw naam vermeld op onze website en op het sponsorbord in de hal van het hospice.

Hebt u interesse? Neem dan contact met ons op of stuur een email naar: vrienden@hospicemeppel.nl.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Fiscale voordelen

De Stichting Vrienden Hospice Eesinge en Stichting Hospice Eesinge zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u een gift aan deze stichtingen kunt aftrekken van de belasting.
Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl/giften.

(Periodieke) giften kunt u aftrekken onder de volgende voorwaarden:

  • U maakt minimaal jaarlijks een bedrag over naar een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Vrienden Hospice Eesinge en Stichting Hospice Eesinge voldoen zoals vermeld aan deze voorwaarde.
  • Het bedrag is steeds hetzelfde.
  • U heeft de gift laten vastleggen bij een notaris en er staat geen tegenprestatie tegenover.
  • U doet deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar. Als u overlijdt, stopt de periodieke gift; uw nabestaanden hebben geen betalingsverplichting.

Kijk op Transparante-anbi.nl voor onze financiële verantwoording. Toets bij ‘zoek ANBI‘ Hospice Meppel in.

Club van 100

Wanneer uw toezegging voor een jaarlijkse bijdrage minimaal € 100,– bedraagt, wordt u automatisch lid van de “Club van 100”. Ook ontvangt u de nieuwsbrief van Hospice Eesinge.