A | A
hospice eesinge
word vriend

Schenking / legaat

Wanneer u eenmalig of periodiek een groter bedrag aan Hospice Eesinge wilt bijdragen, kan dat ook in de vorm van een schenking of legaat. Onder een schenking verstaan wij een schriftelijk vastgelegde eenmalige of periodieke bijdrage. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een brief, een onderhandse overeenkomst of een notariële akte. Wanneer u een schenking overweegt kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting Vrienden Hospice Eesinge. Voor de contactgegevens: klik hier
Als u minimaal vijf jaar een schenking doet van tenminste € 250,- per jaar of een eenmalige bijdrage van minimaal € 1.000,- dan verzorgt de Stichting  Vrienden Hospice Eesinge Meppel de vereiste akte.

Onder een legaat verstaan wij een bijdrage aan Hospice Eesinge uit de nalatenschap van een overleden persoon. Wie een testament opmaakt, kan daarin een legaat - feitelijk een schenking na het overlijden - opnemen. Een legaat wordt gedaan aan een begunstigde, bijvoorbeeld de Stichting Vrienden Hospice Eesinge of Stichting Hospice Eesinge. De erfgenamen zijn verplicht het legaat uit te betalen. Een testament moet u via een notaris laten maken.

Wat kan worden gelegateerd?
Alle soorten vermogensbestanddelen (onroerende zaken, roerende zaken en geldbedragen) kunnen in beginsel worden gelegateerd. Maar voor het hospice geniet vanuit praktische overwegingen een geldbedrag de voorkeur. Omdat de Stichting Vrienden Hospice Eesinge en Stichting Hospice Eesinge bij de Belastingdienst zijn geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn legaten aan deze stichtingen vrijgesteld van erfbelasting. Voorwaarde voor deze belastingvrijstelling is dat aan het legaat geen opdracht is verbonden.
Voor meer informatie over de mogelijkheden om Hospice Eesinge in uw nalatenschap op te nemen kunt u contact opnemen met uw notaris.

schenking en legaat
ga creatief ©